צילום: יח"צ

בשנת 2019 תמשיך העירייה במתן מענה לצורכי החינוך המיוחד, חיזוק החינוך הטכנולוגי, שדרוג יכולות ההוראה ועוד. תקציב החינוך עלה ל-136 מיליון ₪, עלייה של כ-10% ביחס לשנה שעברה, מתוכם 30% במימון ישיר של העירייה. בתחום הרווחה עלה התקציב ל-40 מיליון ₪ (32% במימון ישיר של העירייה) וגם כאן מדובר בעלייה של כ-10%.   

הצעת התקציב לשנת 2019 גובשה לאחר עבודה יסודית ומעמיקה שהתקיימה בחודשים האחרונים בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי, במהלכם התקיימו פגישות עבודה ודיונים פנים-ארגוניים ברמה אגפית לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבע ראש העיר. ראש העיר הנחה את מנהלי האגפים להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי התקציב.  

הצעת התקציב לשנת 2019 מאוזנת ולוקחת בחשבון את הפיתוח המואץ של העיר, המשך העמקת הטיפול בשכונות הוותיקות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור, בתי ספר, שיפור התשתיות העירוניות והמשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים.

בתחום החינוך ממשיכה העירייה להשקיע בהתאם לחזון החינוכי אותו מוביל ראש העיר, צבי גוב-ארי, המשמש גם כמחזיק תיק החינוך, ומבטא את ההשקעה בפרוייקטים העירוניים והייחודים אשר אשר נועדו לשפר ולמצב את מערכת החינוך היישובית.

העלייה בהשקעה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים הינה מתוך הבנה ורגישות למצבם של בתי אב רבים בעיר הנזקקים לשירותי תמיכה וסיוע, זאת חרף העלייה שנרשמה במדד הסוציואקונומי בשנתיים האחרונות מאשכול 5 ל-7.   

תקציב הרשות תוכנן וגובש תוך שיקול דעת מעמיק ובראייה רחבה. ראש העיר, צבי גוב-ארי אמר כי "בשנת 2019 תמשיך העירייה להרחיב את סל השירותים, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות. האיתנות הכלכלית של העיר מתבטאת בכך שכ-63% מההכנסות העירייה הינן עצמיות כאשר היתרה ממקורות ממשלתיים. למרות גל התייקרויות רבות במשק התקציב מבטא את המשך מגמתנו להתייעלות מירבית, חסכון ובחינה מדוקדקת של כל הוצאה, כל זאת תוך העמקה ושמירה על רמת השירות המוענקת לתושב".

עיריית יבנה זוכה בשנים האחרונות בפרס משרד הפנים על ניהול כספי תקין המעיד על התנהלות מקצועית ואחראית של העירייה ועמידתה ביעדים ובקריטריונים שקבע משרד הפנים. ראש העיר הודה ליו"ר ועדת הכספים, מ"מ וסגן ראש העיר, ד"ר אהוד ויצמן ולחברי הוועדה התומכים ומסייעים לקידום העיר, לצוות אגף הגזברות ולמנהלי האגפים והמחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני ויישום תכנית העבודה. התקציב יובא לאישור במליאת מועצת העירייה שתתקיים בשבוע הבא.