מובא ב"פרי עץ חיים" (שער הנהגת הלימוד, פ"א) טוב לאדם שיצייר אותיות הה-ו-י-ה נגד פניו בניקוד יִרְאָה, וזה סוד "שיויתי אדונ-י לנגדי תמיד". וזהו הגורם להביא יראה גדולה בלב האדם, ולזכך נפש הטהורה. ועיין בהלכות בית הכנסת בעניין טהרת המחשבה (ד"ה. ובכתבי אחי) ובספר "סור מרע ועשה טוב" (מהרב הגה"ק העטרת צבי תע"א בדפוס חדש בהגהה) כתב שאין כוונת האריז"ל לכותבו על קלף ולהסתכל בו כמנהג ההמון ע"ש, שמתמרמר על מנהג זה. והביא ג"כ מספר "פני יהושע" על מסכת גיטין (דף ו בתוספות ד"ה. א"ר יצחק) שקרוב הדבר. לאיסור. וע"ע ב"שערי תשובה" (ס"א, ס"ק ג') וב"משנה ברורה" (שם ס"ק ד') וב"פתחי תשובה" (יורה דעה סימן רעו, ס"ק כו).