Pixabay

תמיכה כללית ונפשית

לכל חשוד הנקלע לסיטואציה מורכבת כדאי לקבל שירותים של עורך די פלילין מומלץ ובעל מוניטין בתחום. הסיבה לכך פשוטה. מדובר על מצב שעלול להפוך עבורו למאסר ממושך ויש צורך להתגונן היטב. במקרים רבים, לא מכירים החשודים את התנהלות המשטרה ויתר הגופים, הם ובני משפחותיהם מבולבלים, סובלים פיזית וגם נפשית וזקוקים לסוג של עוגן להישען עליו. עורך דין אמפאטי ומקצועי מציע את כל אלו ויותר. הוא יכול לסייע בכל שלב.  הוא יבדוק אם המעצר צודק, אם לא נעשו טעויות טכניות ואחרות במהלכו, אם זכויות החשוד נשמרו ועוד. במקרים רבים, הוא יכול לנסות לבטל מעצר או לקצרו, להמירו במעצר בית, להקל בתנאיו ועוד.

פעילויות שונות עבור הלקוח

פעילות אחרת עבור הלקוח היא ניסיון לבטל כתב אישום ולהמירו בהסדר מותנה אשר במהלכו יודה החשוד באשמה ויתחייב לא לבצע עבירות בעתיד. מדובר, בעיקר, על מקרים מיוחדים ועל עבירות קלות. בתמורה יבוטל כתב האישום והרישום הפלילי יימחק או יוצנע ברשימות המשטרה כך שלא יהיה ניתן להיחשף אליו. הסדרים אחרים הם המרת עבירות פליליות בעבירות מנהלתיות. אלו מקובלים מאוד בעבירות מס. כאן יצטרך החשוד לשלם קנסות ותשלומים אחרים ובתמורה יבוטל התיק הפלילי כולל הרשום הפלילי. זהו הסדר מעולה עבור רבים מהחשודים. רישום פלילי הוא צרה עתידית צרורה מאוד ויכולה למנוע קבלת עבודה, זכייה במכרזים ממשלתיים, הגירה ונסיעות לחו"ל ועוד.

ייצוג מקצועי בבית משפט

עורך דין פלילי מומלץ יספק שירות מקצועי בבית משפט אם וכאשר יוגש כתב אישום. הוא יטען לטובת לקוחו. יביא עדויות אופי מעולות והמלצות, ימצא תקדימים משפטיים התומכים בו, יזמן עדים ויציג הוכחות שונות מתוך מטרה להוכיח חפות הלקוח. במקרים קשים, הוא יטען לנסיבות מקלות כאשר המאמץ הוא להפחתת עונש ככל הניתן. זיכוי במשפט הוא הישג על שישמח כל לקוח. אבל גם כל הקלה תתרום לרווחתו. כך, במקרה של המרת מאסר בעבודות שירות, מאסר בית, קיצור תקופות מאסר וכדומה. ככל שיינתנו עונשים קלים יותר יוכל הלקוח לתכנן עתיד בהיר יותר.