מיוחד במופע זה -שילוב הסליחות: 
הסליחות הן תפילות מיוחדות 
הנאמרות בבית הכנסת בימי החול 
בחודש אלול ובעשרת הימים 
הראשונים של חודש תשרי.
את הסליחות אומרים בשעות
הלילה או בבוקר,
לפני תפילת שחרית,
הסליחות כוללות קטעי תפילה, 
פסוקים ותפילות העוסקים
בבקשת סליחה על חטאים
ובהבעת חרטה על התנהגות לא ראויה, 
והם כוללים בקשה לאלוהים 
לזכות ברחמיו ובסליחתו.